نوشته‌ها

تمرین فقط صرف زمان نیست (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۳)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

چند نکته مهم برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۲)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

راهکارهای عملی برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۱)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

آیا فعالیت فقط در یک زمینه، کسالت‌آور نیست؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۰)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

می‌خواهی در آینده چه کاره شوی؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۹)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

شوق فقط ابتدای راه است (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۸)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

عاشقی در یک نظر (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۷)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

انتظارات غیرواقع‌بینانه (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۶)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

علاقه‌مندی چطور ایجاد می‌شود؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۵)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

یک مشکل جهانی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۴)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …