نوشته‌ها

سه گام اصلی

نمایشگاه مشترک عکاسی شاگرد و مربی در روزنامه همشهری

نمایشگاه مشترک عکاسی

نرگس بیات یکی از شاگردان مربی در دوره تحول فردی است.

نرگس بیات ناشنواست ولی به قول مربی یکی از شنواترین شاگردان وی بوده است.

اولین بار نرگس بیات با مربی و اندیشه هایش در زمینه تحول فردی در

دوره ” در جستجوی افسانه شخصی” که زیر نظر استاد علی اکبر قزوینی برگزار می شد آشنا شده بود.

نرگس بیات دقیقاً یادش می آید که در همان دوره به استاد قزوینی گفته بود: ” من با خدا قهرم…”
این جمله سرآغاز گفتگوها و درگیری های کلامی و ذهنی بود

که بعد ها نرگس را مجاب به حضور در دوره مقدماتی تحول ذهنی زیر نظر استاد محمودپیرحیاتی نمود.

ادامه مطلب …