نوشته‌ها

نتایج خانم پرشیا خلیلیان از دوره «شفای ذهن ۲»

/
نتایج خانم پرشیا خلیلیان را از شرکت در دوره دوم شفای ذه…

نتایج خانم فاطمه محمودی از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم فاطمه محمودی را از شرکت در دوره اول شفای ذ…

نتایج یکی از شرکت‌کنندگان دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج یکی از شرکت‌کنندگان دوره اول شفای ذهن (تحول ذهنی) ر…

نتایج خانم رحیمه قربانی از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم رحیمه قربانی را از شرکت در دوره اول شفای ذ…

نتایج آقای مصطفی قادری از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج آقای مصطفی قادری را از شرکت در دوره اول شفای ذهن (تحول…

نتایج خانم سمیه کلانتر از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم سمیه کلانتر را از شرکت در دوره اول شفای ذهن (تحول…

نتایج خانم محبوبه صلاحی از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم محبوبه صلاحی را از شرکت در دوره اول شفای ذ…

نتایج خانم مریم سیافی از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم مریم سیافی را از شرکت در دوره اول شفای ذهن (تحو…

نتایج خانم لادن شایانفر از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم لادن شایانفر را از شرکت در دوره اول شفای ذ…

نتایج خانم زهرا بدری از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم زهرا بدری را از شرکت در دوره اول شفای ذهن (تح…