نوشته‌ها

جلسه نهم دوره آنلاین شفای ذهن: ترک رفتارهای مخرب؛ باج‌دهی و باج‌خواهی؛ تنبیه کردن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هشتم دوره آنلاین شفای ذهن: ترک رفتارهای مخرب؛ تهدید کردن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هفتم دوره آنلاین شفای ذهن: ترک رفتارهای مخرب؛ شکایت و غر زدن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه ششم دوره آنلاین شفای ذهن: ترک رفتارهای مخرب؛ سرزنش

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه پنجم دوره آنلاین شفای ذهن: ترک رفتارهای مخرب؛ انتقاد

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه چهارم دوره آنلاین شفای ذهن: مراقبه و مراقبت

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه سوم دوره آنلاین شفای ذهن: قانون اساسی ارزش‌ها

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه دوم دوره آنلاین شفای ذهن: بازخوانی گذشته

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه اول دوره آنلاین شفای ذهن: پذیرش

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

پاسخ به چند پرسش دربارهٔ دورهٔ شفای ذهن

/
در فایل صوتی زیر به چند پرسش مهم در خصوص دوره شفای ذهن، که بسی…