نتایج شرکت‌کنندگان در دوره‌ها و آموزش‌های مدرسه تحول فردی

برای آگاهی از نظرات و نتایج هر یک از شرکت‌کنندگان، لطفاً روی لینک موردنظر کلیک کنید:

نتایج خانم پرشیا خلیلیان از دوره «شفای ذهن ۲»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم فاطمه محمودی از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج یکی از شرکت‌کنندگان دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم رحیمه قربانی از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج آقای مصطفی قادری از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم سمیه کلانتر از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم محبوبه صلاحی از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم مریم سیافی از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم لادن شایانفر از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج خانم زهرا بدری از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج آقای محسن کلانتر از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی

نتایج آقای ایمان رحمانیان از دوره «شفای ذهن ۱»

۱۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط علی‌اکبر قزوینی