رادیو تحول – پادکست های رایگان مدرسه تحول فردی

ما زمان مقدس خود را گم کرده ایم.

وجود یا حضور؟ مسئله این است

اصل لذت چه بلایی سرمان می آورد؟

ما خود را قربانی چه چیزهایی میکنیم؟