برای ارسال دیدگاه‌ها،‌ پیشنهادها و هر موضوعی که در چهارچوب مطالب آموزشی در نظر دارید، لطفاً از نشانی  ایمیل:

info@tahavolefardi.com

استفاده کنید.

ایمیل پشتیبانی فروشگاه اینترنتی:

support@tahavolefardi.com

همۀ ایمیل‌ها و دیدگاه‌های شما خوانده می‌شوند، اما با توجه به حجم بالای ایمیل‌ها و دیدگاه‌ها، ممکن است نتوانیم به همگی پاسخ بدهم.

با این حال اگر نیاز به پاسخ شخصی وجود داشته باشد، ظرف ۳ تا ۵ روز کاری پاسخ ارسال خواهد شد.

اولویت پاسخ‌دهی، با ایمیل‌های پشتیبانی فروشگاه اینترنتی است که ظرف دو روز کاری پاسخ داده می‌شوند. (البته معمولا خیلی زودتر!)

از درک و همراهی شما سپاسگزاریم 🙂