onlinetraining_banner
مدرسه تحول فردی

تحول فردی یعنی چه؟

تحول فردی یعنی قطار زندگی، تصمیم با توست که سوارش شوی یا نه! ! !

مسیر تحول بدون شک از درون انسان آغاز می شود. تحول فردی نه نسخه ای تک بعدی است که قبلاً بتوان با تجویز چند قرص و آمپول و سُرم حال مراجعه کننده اش را خوب کند نه مُسکنی که تمام دردهای او را تسکین بخشد.

تحول فردی یک پروسه است نه یک پروژه! در تحول فردی شما یک مسیر را طی می کنی! یعنی اساساً خود تحول فردی از زمان آغاز و تا زمان حیات بشری رفتن در مسیر است. مثلاً اینگونه نیست که فکر کنیم که در تحول فردی با اخذ چند نکته و چند فرمول ساده همه چیزمان متحول می شود! نه خیر اصلاً و ابداً تحول فردی این گونه معنا نمی شود.

تحول فردی یک روند جریان دار، پویا و فعالانه است که فرد را به “جریان” می اندازد بدان معنا که هر وقت از حرکت در مسیر زندگی ات ایستادی می فهمی از روند تحول بازایستاده ای!

بیشتر بخوانید